PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Truyện Tranh 1. Tổng hợp truyện Conan
 2. Thám tử Kindaichi full
 3. Funny manga detective
 4. Tổng hợp một số bộ truyện tranh về trinh thám
 5. Conan tập 78
 6. Conan tập 79
 7. Conan tập 80
 8. Conan tập 81
 9. Conan tập 82
 10. Kindaichi (Phần 2) Tập 1
 11. Conan - Bí mật những cái tên của mỗi nhân vật
 12. Kindaichi P2 (vol.1-chap.1)
 13. Kindaichi P2 (vol.1-chap.2)
 14. Kindaichi P2 (vol.1-chap.3)
 15. Kindaichi P2 (vol.1-chap.4)
 16. Kindaichi P2 (vol.1-chap.5)
 17. Kindaichi P2 (vol.1-chap.6)
 18. Kindaichi P2 (vol.1-chap.7)
 19. Kindaichi P2 (vol.1-chap.8)
 20. Truyện tranh trinh thám tổng hợp
 21. Kindaichi P2 (vol.2-chap.1)
 22. Kindaichi P2 (vol.2-chap.2)
 23. Kindaichi P2 (vol.2-chap.3)
 24. Kindaichi P2 (vol.2-chap.4)
 25. Kindaichi P2 (vol.2-chap.5)
 26. Kindaichi P2 (vol.2-chap.6)
 27. Kindaichi P2 (vol.2-chap.7)
 28. Kindaichi P2 (vol.2-chap.8)
 29. Kindaichi P2 (vol.2-chap.9)
 30. Kindaichi P2 (vol.2-chap.10)
 31. Kindaichi P2 (vol.2-chap.11)
 32. Kindaichi P2 (vol.2-chap.12)
 33. Kindaichi P2 (vol.2-chap.13)
 34. Kindaichi P2 (vol.2-chap.14)
 35. Kindaichi P2 (vol.2-chap.15)
 36. Kindaichi (Phần 2) Tập 2
 37. Kindaichi P2 (vol.3-chap.1)
 38. Kindaichi P2 (vol.3-chap.2)
 39. Kindaichi P2 (vol.3-chap.3)
 40. Kindaichi P2 (vol.3-chap.4)
 41. Kindaichi P2 (vol.3-chap.5)
 42. Kindaichi P2 (vol.3-chap.6)
 43. Kindaichi P2 (vol.3-chap.7)
 44. Kindaichi P2 (vol.3-chap.8)
 45. Kindaichi P2 (vol.3-chap.9)
 46. Kindaichi P2 (vol.3-chap.10)
 47. Kindaichi P2 (vol.3-chap.11)
 48. Kindaichi P2 (vol.3-chap.12)
 49. Kindaichi P2 (vol.3-chap.13)
 50. Kindaichi P2 (vol.3-chap.14)
 51. Kindaichi P2 (vol.3-chap.15)
 52. Kindaichi (Phần 2) Tập 3
 53. Kindaichi P2 (vol.4-chap.1)
 54. Kindaichi P2 (vol.4-chap.2)
 55. Kindaichi P2 (vol.4-chap.3)
 56. Kindaichi P2 (vol.4-chap.4)
 57. Kindaichi P2 (vol.4-chap.5)
 58. Kindaichi P2 (vol.4-chap.6)
 59. Kindaichi P2 (vol.4-chap.7)
 60. Kindaichi P2 (vol.4-chap.8)
 61. Kindaichi P2 (vol.4-chap.9)
 62. Kindaichi P2 (vol.4-chap.10)
 63. Kindaichi P2 (vol.4-chap.11)
 64. Kindaichi P2 (vol.4-chap.12)
 65. Kindaichi P2 (vol.4-chap.13)
 66. Kindaichi P2 (vol.4-chap.14)
 67. Kindaichi P2 (vol.4-chap.15)
 68. Kindaichi (Phần 2) Tập 4
 69. Thám Tử Nhí
 70. Thám Tử Black Cat
 71. Thám Tử Kỳ Tài
 72. Thám Tử Mắt Nai
 73. Thám Tử Toma
 74. Thám Tử Loki
 75. Conan tập 83
 76. Kindaichi P2 (vol.5-chap.1)
 77. Kindaichi P2 (vol.5-chap.2)
 78. Kindaichi P2 (vol.5-chap.3)
 79. Conan tập 84
 80. Conan tập 85
 81. Kindaichi P2 (vol.5-chap.4)
 82. Kindaichi P2 (vol.5-chap.5)
 83. Kindaichi P2 (vol.5-chap.6)
 84. Kindaichi P2 (vol.5-chap.7)
 85. Kindaichi P2 (vol.6-chap.1)
 86. Kindaichi (Phần 2) Tập 5
 87. Kindaichi P2 (vol.6-chap.2)
 88. Kindaichi P2 (vol.6-chap.3)
 89. Kindaichi P2 (vol.6-chap.4)
 90. Kindaichi P2 (vol.6-chap.5)
 91. Kindaichi P2 (vol.6-chap.6)
 92. Kindaichi P2 (vol.6-chap.7)
 93. Kindaichi P2 (vol.6-chap.8)
 94. Kindaichi (Phần 2) Tập 6
 95. Kindaichi P2 (vol.7-chap.1)
 96. Kindaichi P2 (vol.7-chap.2)
 97. Kindaichi P2 (vol.7-chap.3)
 98. Kindaichi P2 (vol.7-chap.4)
 99. Kindaichi (Phần 2) Tập 7
 100. Kindaichi P2 (vol.8-chap.1)
 101. Kindaichi P2 (vol.8-chap.2)
 102. Kindaichi P2 (vol.8-chap.3)
 103. Kindaichi P2 (vol.8-chap.4)
 104. Kindaichi P2 (vol.8-chap.5)
 105. Kindaichi P2 (vol.8-chap.6)
 106. Kindaichi P2 (vol.8-chap.7)
 107. Kindaichi P2 (vol.8-chap.8)
 108. Kindaichi P2 (vol.8-chap.9)
 109. Kindaichi P2 (vol.8-chap.10)
 110. Kindaichi P2 (vol.8-chap.11)
 111. Kindaichi P2 (vol.8-chap.12)
 112. Kindaichi (Phần 2) Tập 8
 113. Kindaichi P2 (vol.9-chap.1)
 114. Kindaichi P2 (vol.9-chap.2)
 115. Kindaichi P2 (vol.9-chap.3)
 116. Kindaichi P2 (vol.9-chap.4)
 117. Kindaichi P2 (vol.9-chap.5)
 118. Kindaichi P2 (vol.9-chap.6)
 119. Kindaichi P2 (vol.9-chap.7)
 120. Kindaichi P2 (vol.9-chap.8)
 121. Kindaichi P2 (vol.9-chap.9)
 122. Kindaichi P2 (vol.9-chap.10)
 123. Kindaichi P2 (vol.9-chap.11)
 124. Kindaichi P2 (vol.9-chap.12)
 125. Kindaichi P2 (vol.9-chap.13)
 126. Kindaichi (Phần 2) Tập 9
 127. Kindaichi P2 (vol.10-chap.1)
 128. Kindaichi P2 (vol.10-chap.2)
 129. Kindaichi P2 (vol.10-chap.3)
 130. Kindaichi P2 (vol.10-chap.4)
 131. Kindaichi P2 (vol.10-chap.5)
 132. Kindaichi P2 (vol.10-chap.6)
 133. Kindaichi (Phần 2) Tập 10
 134. Kindaichi P2 (vol.11-chap.1)
 135. Kindaichi P2 (vol.11-chap.2)
 136. Kindaichi P2 (vol.11-chap.3)
 137. Kindaichi P2 (vol.11-chap.4)
 138. Kindaichi P2 (vol.11-chap.5)
 139. Kindaichi P2 (vol.11-chap.6)
 140. Kindaichi P2 (vol.11-chap.7)
 141. Kindaichi P2 (vol.11-chap.8)
 142. Kindaichi P2 (vol.11-chap.9)
 143. Kindaichi P2 (vol.11-chap.10)
 144. Kindaichi P2 (vol.11-chap.11)
 145. Kindaichi (Phần 2) Tập 11
 146. Kindaichi P2 (vol.12-chap.1)
 147. Kindaichi P2 (vol.12-chap.2)
 148. Kindaichi P2 (vol.12-chap.3)
 149. Kindaichi P2 (vol.12-chap.4)
 150. Kindaichi P2 (vol.12-chap.5)
 151. Kindaichi P2 (vol.12-chap.6)
 152. Kindaichi P2 (vol.12-chap.7)
 153. Kindaichi P2 (vol.12-chap.8)
 154. Kindaichi P2 (vol.12-chap.9)
 155. Kindaichi P2 (vol.12-chap.10)
 156. Kindaichi P2 (vol.12-chap.11)
 157. Kindaichi P2 (vol.12-chap.12)
 158. Kindaichi (Phần 2) Tập 12
 159. Kindaichi P2 (vol.13-chap.4)
 160. Kindaichi P2 (vol.13-chap.5)
 161. Kindaichi P2 (vol.13-chap.1)
 162. Kindaichi P2 (vol.13-chap.2)
 163. Kindaichi P2 (vol.13-chap.3)
 164. Kindaichi P2 (vol.13-chap.6)
 165. Kindaichi P2 (vol.13-chap.7)
 166. Kindaichi P2 (vol.13-chap.8)
 167. Kindaichi P2 (vol.13-chap.9)
 168. Kindaichi P2 (vol.13-chap.10)
 169. Kindaichi P2 (vol.13-chap.11)
 170. Kindaichi P2 (vol.13-chap.12)
 171. Kindaichi (Phần 2) Tập 13
 172. Gamble Fish - Vua Cá Độ (16+)
 173. Gamble Fish (chap 1-10)
 174. Gamble Fish (chap 11-20)
 175. Gamble Fish (chap 21-30)
 176. Gamble Fish (chap 31-40)
 177. Gamble Fish (chap 41-50)
 178. Gamble Fish (chap 51-60)
 179. Gamble Fish (chap 61-70)
 180. Gamble Fish (chap 71-80)
 181. Gamble Fish (chap 81-90)
 182. Thám tử eiji
 183. Conan tập 86
 184. Conan tập 87
 185. Conan tập 88
 186. Conan tập 89