8/44/3333/0/4/444/66666/444/0/8/7777/444/44/0/8/44/2/6
Rất dễ. Cái này ai cũng từng giải rồi nhỉ?