Nguồn: sưu tầm

OTT: Từ dưới trèo lên xong bò ngang Phương hướng Tây - Ta theo từng hàng.
Bản mã: T1 . ĐN2 . ĐB3 - ĐN2 . TB2 . ĐB3 . T2 - B1 . ĐB2 . Đ4 . TN2 . T2 - ĐB3. T4. N4 - ĐN2 . TB3 . Đ4 . ĐB1 - T4 . ĐN1 . ĐB1 / ar