>>TIP: “Đàn bà đẹp, bất kể là đàn ông hay đàn bà đều sẽ nhịn không nổi phải nhìn hai ba lần. (Cổ Long)„

Lời nhắn từ diễn đàn

Người này chưa đăng ký nên không có thông tin để xem.