>>TIP: “Những lỗi lầm lớn thường tạo thành từ những lỗi lầm nhỏ. (Victor Hugo)„