>>TIP: “Những gì bắt đầu trong cơn tức giận sẽ kết thúc trong sự xấu hổ (Ben Franklin)„

Tìm trong

Tìm để

Thêm lựa chọn khác