>>TIP: “Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi.„

Tìm trong

Tìm để

Thêm lựa chọn khác