>>TIP:
Biết điều mà ai cũng biết là không biết gì hết. Cái biết chỉ bắt đầu ở chỗ mà mọi người không biết.„

Tìm trong

Tìm để

Thêm lựa chọn khác