>>TIP: “Muốn cầu tiến hơn người, ra đời phải biết ngước mặt nhìn lên. Vì nhìn xuống ta thấy hơn người, nhưng nhìn lên ta chỉ là con số không vĩ đại.„

Tìm trong

Tìm kiếm trong chủ đề - Cháy

Thêm lựa chọn khác