>>TIP: “Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè.(Lênin)„

Tìm trong

Tìm kiếm trong chủ đề - Chứng cứ hoàn hảo

Thêm lựa chọn khác