>>TIP: “Tình yêu là ngôi sao mà người đàn ông vừa đi vừa ngước mắt nhìn theo, nhiều khi là lỗ cống mà Anh ta mải mê mà tục chân xuống (LAPE DE VEGA)„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.