>>TIP: “Người nào sống không có mục đích giống như con tàu không có bánh lái vậy (Thomas Carlyle).„

Tìm trong

Tìm kiếm trong chủ đề - Chứng cứ hoàn hảo

Thêm lựa chọn khác