>>TIP: “Có 3 thứ ngu dốt: không biết những gì mình cần biết, không rành những gì mình biết và biết những gì mình không cần biết.„

Tìm trong

Tìm để

Thêm lựa chọn khác