>>TIP: “Đàn bà thật kỳ lạ, chuyện không nên biết, bọn họ đều biết cả, chuyện nên biết, bọn họ lại ngược lại không biết gì cả. (Cổ Long)„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.