>>TIP: “Điều tôi muốn biết trước tiên không phải là bạn đã thất bại ra sao mà là bạn đã chấp nhận nó như thế nào.„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.