>>TIP: “Bạn đừng làm gì trong cơn nóng giận, đang trong giông tố bạn có giương buồm để chạy thuyền không?„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.