>>TIP: “Đừng bao giờ nói không còn yêu nữa nếu nước mắt của người kia vẫn có thể giữ chân bạn.„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.