>>TIP:
Biết điều mà ai cũng biết là không biết gì hết. Cái biết chỉ bắt đầu ở chỗ mà mọi người không biết.„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.