>>TIP: “Thời gian hay khoảng cách đều không làm giảm được tình bạn. (Ghersen)„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.