>>TIP: “Nếu mọi điều không may đến cùng một lúc chúng ta nên chấp nhận và vượt qua nó bởi số phận luôn công bằng với ta - Sosrates (trước Công Nguyên)„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.