>>TIP: “Ăn có thể ăn nửa bữa, ngủ có thể ngủ nửa đêm, nhưng không thể yêu bằng nửa con tim và đi nửa đường chân lý.„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.