>>TIP: “Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc.„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.