>>TIP: “Tình yêu là quá khứ trong cuộc đời của một người phụ nữ, nhưng chỉ là một phần trong cuộc đời một người đàn ông. (Germaine De Stael)„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.