>>TIP: “Chỉ những kẻ nào có nhẫn nại làm được hoàn toàn những việc dễ mới biết nghệ thuật làm được dễ dàng những việc khó.„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.