>>TIP: “Không có con đường nào dài quá đối với kẻ bước đi thong thả, không vội vàng. Không có cái lợi nào xa xôi quá đối với những kẻ kiên nhẫn làm việc.„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.