>>TIP: “Rượu ngon hay dở, không phải ở chính nó, mà là do bạn có tâm tình gì lúc uống. (Cổ Long)„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.