>>TIP: “Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè.(Lênin)„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.