>>TIP: “Những gì bắt đầu trong cơn tức giận sẽ kết thúc trong sự xấu hổ (Ben Franklin)„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.