>>TIP: “Người bi quan luôn tìm thấy những khó khăn trong mọi cơ hội.„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.