>>TIP: “Kẻ hoang phí sẽ là kẻ ăn mày trong tương lai. Kẻ tham lam là kẻ ăn mày suốt đời.„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.