>>TIP: “Không uống rượu, cũng chẳng sao, chỉ bất quá thấy ngày tháng thành ra dài hơn một chút, bạn bè hình như ít hơn đi một chút. (Cổ Long)„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.