>>TIP: “Một khi bạn muốn một thứ gì đó cho người mình thì trước tiên bạn phải làm điều đó cho người khác; cũng như muốn có nhiều bạn, trước hết bạn phải là một người bạn tốt.„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.