>>TIP: “Đừng để ai phiền trách bạn. Trong một việc nếu bạn không thành công thì hãy cho là lỗi tại bạn. Đừng đổi lỗi cho ai.„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.