>>TIP: “Người ta vá áo bằng kim, còn bạn sẽ vá con tim bằng gì?„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.