>>TIP: “Có 3 thứ ngu dốt: không biết những gì mình cần biết, không rành những gì mình biết và biết những gì mình không cần biết.„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.