>>TIP: “Điều tốt đẹp nhất của hai tâm hồn là cảm nhận được sự gắn kết trong những kỷ niệm bình lặng không thể nói nên lời. (George Eliot)„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.