>>TIP: “Hãy nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng bạn vẫn còn rất hạnh phúc so với những đau khổ mà người khác đang phải gánh chịu.„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.