>>TIP: “Khi bạn được sinh ra, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.