>>TIP: “Trong cuộc sống, nơi nào có một người chiến thắng, nơi đó có một người thua cuộc. Nhưng người biết hi sinh vì người khác luôn luôn là người chiến thắng.„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.