>>TIP: “Đừng nhìn lại quá khứ, đừng quá mơ tưởng về tương lai, hãy nhìn thẳng vào hiện tại (Đức Phật)„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.