>>TIP: “Bạn hãy tin cậy mọi người, họ sẽ trung thành với bạn. Bạn cao thượng với họ, họ sẽ biểu lộ sự cao thượng với bạn. (R.Emerson)„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.