>>TIP: “Đời là cuộc đấu tranh liên tục; nó luôn được cải biên với nhưng khó khăn mới. Và chúng ta sẽ chiến thắng nhưng bao giờ cũng phải trải giá.„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.