>>TIP: “Khi tự nhìn nhận cuộc sống của mình đã hoàn hảo, ko còn mục đích lớn lao gì nữa thì có nghĩa là cuộc sống của bạn đang mất đi rất nhiều ý nghĩa.„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.