>>TIP: “Người bị vấp ngã là người dám liều mình. Qua cách họ đối phó với sai lầm, ta có thể đoán dược cách họ giải quyết khó khăn trong tương lai.„

Lời nhắn từ diễn đàn

Không có. Vui lòng sử dụng cách tìm khác.