Sherlock BBC

From a drop of water, a logician could infer the possibility of an Atlantic or a Niagara without having seen or heard of one or the other. So all life is a great chain, the nature of which is known whenever we are shown a single link of it

(Chỉ từ một giọt nước, người giỏi suy luận có thể suy ra khả năng của một đại dương Atlantic hoặc một thác nước Niagara, tuy chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy chúng. Như vậy, toàn bộ cuộc sống là một chuỗi mắt xích rộng lớn mà ta có thể biết bản chất của nó, nếu ta biết được một mắt xích)

 

Shinichi Kudo

In detective work, there’s no winning or losing…there’s no being superior or inferior…That’s because…there is always one and only one truth

(Trong công việc thám tử, không có thắng hay thua…không có gì vượt trội hay thua kém… Đó là bởi vì…sự thật luôn chỉ có một mà thôi)