Evil never goes unpunished, Monsieur. But the punishment is sometime secret

(Cái ác chẳng bao giờ không bị trừng phạt, thưa ngài. Nhưng sự trừng phạt đó đôi khi là bí mật)