In detective work, there’s no winning or losing…there’s no being superior or inferior…That’s because…there is always one and only one truth

(Trong công việc thám tử, không có thắng hay thua…không có gì vượt trội hay thua kém… Đó là bởi vì…sự thật luôn chỉ có một mà thôi)