When you have eliminated the impossible whatever remains, however improbable, must be the truth

(Sau khi đã loại bỏ những gì không thể thì cái còn lại, dù vô lý đến đâu, cũng vẫn là sự thật)